ముగించు

వ్యవశ్థాపక పట్టిక

జిల్లా కలెక్టర్

జాయింట్ కలెక్టర్

జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి

 సెక్షన్                                                                      

 • ఏ1 సెక్షన్, డి టి
 • ఏ2 సెక్షన్, ఎస్ ఏ
 • ఏ3 సెక్షన్,ఎస్ ఏ
 • ఏ4 సెక్షన్, జె ఏ
 • ఏ5 సెక్షన్, జె ఏ

బి సెక్షన్

 • బి1 సెక్షన్, డి టి
 • బి2 సెక్షన్, జె ఏ
 • బి3 సెక్షన్, జె ఏ
 • బి4 సెక్షన్, జె ఏ

సి & హెచ్ సెక్షన్

 • సి1 సెక్షన్, ఎస్ ఏ
 • సి2 సెక్షన్, ఎస్ ఏ
 • సి3 సెక్షన్, జె ఏ
 • సి4 సెక్షన్, ఎస్ ఏ
 • హెచ్2 సెక్షన్, ఎస్ ఏ

డి-సెక్షన్                        

 • డి1 సెక్షన్, ఎస్ ఏ
 • డి2 సెక్షన్, జె ఏ
 • డి3 సెక్షన్, ఎస్ ఏ
 • డి4 సెక్షన్, ఎస్ ఏ
 • డి5 సెక్షన్, ఎస్ ఏ

-సెక్షన్                         

 • ఈ1 సెక్షన్, డి టి
 • ఈ2 సెక్షన్, ఎస్ ఏ
 • ఈ3 సెక్షన్,ఎస్ ఏ
 • ఈ4 సెక్షన్, ఎస్ ఏ
 • ఈ5 సెక్షన్, ఎస్ ఏ

ఎఫ్ & జి సెక్షన్                    

 • ఎఫ్1 సెక్షన్, డి టి
 • ఎఫ్2 సెక్షన్, ఎస్ ఏ
 • జి1 సెక్షన్, డి టి
 • జి2 సెక్షన్, డి టి

 

వ్యవశ్థాపక పట్టిక
వ్యవశ్థాపక పట్టిక